توزیع محصولات(نرم افزار، سخت افزار و شبکه)

مشاوره،تهیه و توزیع کلیه محصولات نرم افزاری،سخت افزاری کامپیوتر و شبکه(مورد نیاز شرکت ها،کارخانه ها و کاربران)

Software

Hardware

Network

0 دیدگاه